Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.artibags.be, zoals deze beschikbaar is gesteld door ArtiBags™. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

     § 1 Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ArtiBags™ is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij ArtiBags™.

     § 2 Errare humanum est

Erra humanum est of ‘vergissen is menselijk’ zoals het Latijnse gezegde luidt. ArtiBags™ streeft naar een zo actueel mogelijke website maar vergissen blijft menselijk. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. ArtiBags™ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

     § 3 Beeldmateriaal

Alle foto’s van handgemaakte papieren draagtassen, katoenen draagtassen, ongeweven draagtassen en verzendverpakkingen authentiek. Deze draagtassen en verzendverpakkingen zijn dan ook geslaagde projecten en dus daadwerkelijk geproduceerd door onze productiesite. Het merendeel van de draagtassen die op de website staan worden dan ook als voorbeelden tentoongesteld aan klanten. Elke klant of eigenaar van de brand heeft het recht om op elk ogenblik en zonder opgave van enige reden, de verwijdering van zijn of haar gerealiseerd project van de website te vragen.


ArtiBags™
Middenmolenlaan 175/19
2100 Antwerpen (Deurne)
BE 0779.650.564
www.artibags.be


ArtiBags™ 2024 ©