Algemene Voorwaarden

Algemeen

Maatschappelijke zetel:

ArtiBags™
Middenmolenlaan 175/19
2100 Antwerpen (Deurne)
BE 0779.650.564

     § 1 Definities

1.1 “Algemene Voorwaarden”: onderhavige algemene voorwaarden.

1.2 “Klant”: elke natuurlijke of rechtspersoon die een of meerdere producten en/of diensten aankoopt bij ArtiBags™ en hiervoor een offerte aanvraagt, een bestelling plaatst en/of met ArtiBags™ een overeenkomst afsluit.

1.3 “Overeenkomst”: De Overeenkomst tussen ArtiBags™ en de Klant op grond waarvan de producten en/of de diensten aan de Klant worden geleverd.

     § 2 Toepasbaarheid

2.1 De rechtsverhouding tussen de Klant en ArtiBags™ is onderworpen aan volgende normen die in hiërarchisch volgorde dalen indien van toepassing.

 • de schriftelijke en ondertekende bijzondere overeenkomst;
 • de orderbevestiging;
 • deze Algemene Voorwaarden;
 • de artikelen 4-39 en 41-88 van het Weens Koopverdrag;
 • het Belgische recht, met uitsluiting van andere rechtsnormen.

ArtiBags™ wijst alle andere normen en voorwaarden af, met de enkele uitzondering van de voorwaarden die uitdrukkelijk en schriftelijk met de Klant zijn bepaald. Deze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde afwijkingen zijn slechts geldig voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige overeenkomsten.

2.2 De eventuele nietigheid van één of een deel van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige en/of de rest van de bepalingen. In geval van nietigheid van één van de bepalingen zullen ArtiBags™ en de Klant, in de mate van het mogelijke, trachten om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van deze Algemene Voorwaarden. Indien de partijen niet tot een akkoord komen, dan kan het bevoegde forum de nietige bepaling matigen tot wat wettelijk toegelaten is.

2.3 Indien ArtiBags™ een of meerdere van de rechten opgesomd in deze Algemene Voorwaarden eenmalig of zelfs herhaaldelijk niet zou toepassen of afdwingen, dan wordt dit slechts beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand, wat niet leidt dit tot rechtsverwerking. Dergelijk nalaten wordt nooit als een verzaking aan die bepaling(en) gezien en/of een deel daarvan en zal bijgevolg dus nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

2.4 ArtiBags™ behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden wel steeds voorafgaand aan de Klant gecommuniceerd.

     § 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 De website, nieuwsbrieven, folders en andere publicitaire aankondigingen hebben slechts een informatieve functie. Kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten in het aanbod binden ArtiBags nooit. ArtiBags™ is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, schrijf-en drukfouten in folders, op de website, posts, ect.

3.2 Alle offertes, aanbiedingen, etc. zijn steeds vrijblijvend en fungeren slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de Klant. Een offerte is slechts geldig voor de welbepaalde bestelling en geldt dus niet vanzelfsprekend voor volgende (gelijkaardige) bestellingen. Een offerte geldt ook slechts gedurende de duurtijd zoals vermeld op de offerte, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien geen duurtijd op de offerte is vermeld, is de geldigheidsduur van de offerte beperkt tot vijftien (15) kalenderdagen.

3.3 De Overeenkomst tussen ArtiBags™ en de Klant komt slechts tot stand na de ondertekening van de bijzondere schriftelijke overeenkomst of na ontvangst van de orderbevestiging uitgaande van ArtiBags™. De door de Klant ondergetekende schriftelijke overeenkomst en/of orderbevestiging wordt geacht juist en volledig te zijn. Het aanbrengen van offertes en/of (andere) documentatie verplicht ArtiBags™ niet tot acceptatie van een order of opdracht. Niet-acceptatie wordt door ArtiBags™ zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 10 werkdagen na bestelling ter kennis gebracht en zal steeds gesteund zijn op objectieve en transparante redenen die eveneens door ArtiBags™ aan de Klant zullen worden meegedeeld. ArtiBags™ behoudt zich het recht voor om bestellingen of opdrachten tegen vooruitbetaling te leveren of te presteren.

     § 4 Prijs en kosten

4.1 De verkoopprijs van de producten die terug te vinden zijn in onze catalogi, nieuwsbrieven, folders en/of enig ander medium is louter indicatief en informatief. De aangegeven prijs op de te goed te keuren offerte is de enige geldende prijs.

4.2 Prijzen worden in Euro uitgedrukt met een duidelijke vermelding van het btw-bedrag. Andere taksen en heffingen (inclusief invoerrechten), eventuele verzekerings- en administratiekosten, verzend, leverings- en transportkosten, FostPlus– en andere milieubijdragen zijn steeds inbegrepen in onze prijzen tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen op de offerte.

4.3 ArtiBags™ behoudt zich het recht voor de prijzen vermeld op de website, in catalogi, nieuwsbrieven, notities, folders en alle andere publicitaire aankondigingen op elk ogenblik te wijzigen. Niettemin worden de producten en diensten steeds gefactureerd op basis van de tarieven die golden op het ogenblik dat de bestelling werd aanvaard door ArtiBags™ of de schriftelijke overeenkomst door beide partijen werd ondertekend. Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onjuistheden) kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door ArtiBags™ worden rechtgezet.

     § 5 Totstandkoming overeenkomst

5.1 De Overeenkomst heeft enkel betrekking op de producten en diensten zoals omschreven in de ondertekende schriftelijke bijzondere overeenkomst of orderbevestiging uitgaande van ArtiBags™. Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen van de bestelling na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van ArtiBags™. De Klant erkent dat dergelijke wijzigingen en/of aanvullingen gevolgen kunnen hebben op de prijs en de leveringstermijnen.

5.2 De Klant aanvaardt dat ArtiBags™ kleine aanpassingen kan aanbrengen aan de producten of diensten, indien deze technisch noodzakelijk zijn of voortvloeien uit de evolutie in de techniek, technologie, productie en esthetiek. Voorgaande geldt op voorwaarde dat deze wijzigingen slechts details betreffen en geen afbreuk doen aan de specifieke functionele en uiterlijke kenmerken die essentieel zijn voor de Klant en bovenal, altijd in het belang zijn van de klant(tevredenheid). ArtiBags™ verbindt er zich toe de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

     § 6 Levering van de aangekochte producten en/of diensten

6.1 Behoudens afwijkende overeenkomst gebeuren leveringen steeds conform de Incoterm® “Delivered Duty Paid” (DDP), waarbij ArtiBags™ de aangekochte producten zal leveren aan de Klant op het adres zoals aangegeven op de orderbevestiging en/of overeenkomst.

6.2 De overeengekomen leveringsvoorwaarden worden steeds geïnterpreteerd in conformiteit met de Incoterms® die geldig zijn op het ogenblik dat de Overeenkomst tussen ArtiBags™ en de Klant tot stand is gekomen.

6.3 De leveringsverplichting van ArtiBags™ heeft steeds betrekking op de in de schriftelijke bijzondere overeenkomst en/of orderbevestiging uitgaande van ArtiBags™ opgenomen goederen en/of diensten omschreven in de goedgekeurde offerte. Behoudens hetgeen is bepaald in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden, is de Klant verplicht de levering van de betreffende overeengekomen goederen en/of diensten te accepteren. Behoudens andersluidend beding, zal de Klant bij niet-acceptatie of onvolledige acceptatie van de bestelling uitgaande van de Klant, ArtiBags™ vergoeden voor alle schade en kosten die ArtiBags™ hierdoor lijdt zoals onder meer, maar hiertoe niet beperkt, de transportkosten (heen en terug) of enige andere schade en/of kosten die hiermee verband houden. Indien de Klant de levering van de goederen en/of diensten, rekening houdend met artikel 6.1. van onderhavige Algemene Voorwaarden, niet toelaat binnen de vijf (5) kalenderdagen, is de Klant, behoudens andersluidend beding, in dit geval een stockagevergoeding verschuldigd van 1% van het volledige factuurbedrag per week. Zodra de geplande datum van ophaling met twee (2) weken overschreden is, heeft ArtiBags™ het recht om de Overeenkomst tussen ArtiBags™ en de Klant, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, met ingang op de datum van verzending van de ontbinding. De Klant is in dit geval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 35% van het totale factuurbedrag, onverminderd het recht van ArtiBags™ om hogere schade te bewijzen.

6.4 Onder voorbehoud van andersluidend beding in de offerte, schriftelijke bijzondere overeenkomst en/of orderbevestiging bedragen zijn de leverings- en transportkosten steeds inbegrepen in de prijs van de goederen en/of diensten. ArtiBags™ kan voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening brengen.

6.5 Alle door ArtiBags™ opgegeven uitvoerings- en leveringstermijnen in deze Algemene Voorwaarden, de offerte, schriftelijke bijzondere overeenkomst en/of orderbevestiging zijn steeds indicatief. In geval van overschrijding van de aangegeven leveringstermijn, zullen ArtiBags™ en de Klant een redelijke bijkomende termijn overeenkomen doch zonder recht op enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst tussen ArtiBags™ en de Klant. Dienovereenkomstig is de Klant door een vertraging in de levering niet ontheven van enige verplichting om de producten te accepteren of te betalen. In het geval van niet-levering van de producten zullen eventuele voorschotten die door de Klant zijn betaald door ArtiBags™ worden vergoed.

6.6 Wijzigingen in de offerte en/of de bestelling van de Klant, wijzigingen in de schriftelijke overeenkomst tussen ArtiBags™ en de Klant, evenals wijzigingen in de orderbevestiging uitgaande van ArtiBags™, hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.

6.7 ArtiBags™ is niet aansprakelijk voor vertragingen opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van fabrikanten en/of leveranciers van ArtiBags™, de Klant, diens klanten en/of enige andere derde.

6.8 ArtiBags™ heeft het recht de aangekochte producten en/of de desbetreffende dienstenprestaties in verschillende delen te leveren of uit te voeren wanneer dit door objectieve redenen niet anders kan. Gedeeltelijke levering of uitvoering kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst tussen ArtiBags™ en de Klant.

     § 7 Facturatie en betaling

7.1 ArtiBags™ behoudt zich het recht voor om geheel of gedeeltelijke voorafgaandelijke betaling te vragen aan de Klant.

7.2 Met uitzondering van uitdrukkelijk andersluidend akkoord, zijn alle facturen contant betaalbaar op de zetel van ArtiBags™ of door overschrijving op het bankrekeningnummer vermeld op de factuur.

7.3 De Klant dient de facturen te betalen binnen de betalingstermijn zoals vermeld op de factuur. Bij ontstentenis van enige vermelding van een betalingstermijn op de factuur zal een betalingstermijn van vijf (5) kalenderdagen gelden. De op de bankafschriften van ArtiBags™ aangegeven valutadag zal als bepalende betalingsdatum worden aangemerkt. Ingeval van niet-betaling, of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen:

 1. geldt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een jaarlijkse rentevoet gelijk aan de wettelijke rentevoet die wordt bepaald volgens de wet betalingsachterstand van 2 augustus 2002 (de aangepast wet van 14 augustus 2021), te rekenen vanaf de vervaldag, die jaarlijks wordt gekapitaliseerd tot op datum van algehele betaling;
 2. is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 12% van het factuurbedrag met een minimum van 50 euro onverminderd het recht van ArtiBags™ om hogere schade te bewijzen;
 3. is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;
 4. worden, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle andere, zelfs niet- vervallen facturen van ArtiBags™ op de Klant onmiddellijk opeisbaar;
 5. indien de betaling niet werd verricht binnen een termijn zeven (7) kalenderdagen en na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling heeft ArtiBags™ het recht de geleverde producten terug te vorderen van de Klant alsook de (verdere) uitvoering van de desbetreffende en/of één of meerdere andere overeenkomst(en) met de Klant te schorsen en/of te ontbinden.

Gedeeltelijke betalingen worden slechts aanvaard onder alle voorbehoud en worden (in respectievelijke volgorde) aangerekend op (1.) verschuldigde interesten, (2.) schadevergoedingen en (3.) dan pas op de uitstaande hoofdsommen.

     § 8 Aanvaarding, garantie en klachten

8.1 De facturen van ArtiBags™ worden als aanvaard beschouwd, indien ze niet binnen een termijn van vijf (5) werkdagen na ontvangst worden betwist. Bij het verstrijken van deze termijn alsook bij de (gedeeltelijke) betaling van de factuur wordt de factuur geacht geaccepteerd te zijn door de Klant.

8.2 De Klant heeft het recht direct verifieerbare afwijkingen en/of daarmee samenhangende klachten m.b.t. de geleverde producten en/of geleverde diensten over te maken aan ArtiBags™. De Klant dient deze afwijkingen en/of klachten, op straffe van verval, binnen de achtenveertig (48) uur na levering mee te delen aan ArtiBags™. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde product en/of de verpakking welke bij aflevering al zichtbaar zijn, dient de wederpartij op de leveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te laten vermelden terwijl in geval van (transport)schade de verpakking dient te worden bewaard. Overeenkomstig artikel 9.6 van onderhavige Algemene Voorwaarden is ArtiBags™ niet verantwoordelijk voor fouten die te wijten zijn aan afwezigheid en/of gebrek van informatie of verkeerdelijk verschafte informatie door de Klant.

8.3 Indien de Klant afwijkende producten wenst terug te sturen dient dit te gebeuren binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen na ontvangst van de betreffende klacht. De betreffende producten dienen dan in hun oorspronkelijke verpakking aan ArtiBags™ teruggestuurd te worden en dienen onbeschadigd te zijn. Behoudens andersluidend beding worden de portokosten van de terugzending gedragen door de Klant. Bij gebreke van voorgaande wordt de wederpartij geacht hetgeen is geleverd, te hebben goedgekeurd.

8.4 Klachten met betrekking tot verborgen gebreken aan de geleverde producten en/of geleverde diensten moeten op straffe van onontvankelijkheid binnen een termijn van achtenveertig (48) uur na ontdekking van het gebrek schriftelijk worden gemeld aan ArtiBags™.

8.5 Wanneer klachten die tijdig en correct aan ArtiBags™ worden gemeld, zal ArtiBags™ naar eigen keuze en inzicht voor zover van toepassing is: (1) de gebrekkige producten en/of diensten vervangen of herstellen, in zoverre dezelfde producten nog in voorraad zijn. Indien het gebrekkige product meer geleverd kan worden, kan ArtiBags™ ervoor opteren de Klant een equivalent van het gebrekkige product te bezorgen; of (2) een bedrag crediteren dat in alle redelijkheid overeenstemt met de aard en de omvang van het betreffende gebrek. De Klant erkent dat deze maatregelen elk afzonderlijk een volledige en adequate vergoeding inhouden van elke mogelijke schade ingevolge eventuele gebreken en aanvaardt dat de uitvoering van deze maatregelen niet kan worden beschouwd als een aanvaarding van aansprakelijkheid door ArtiBags™.

8.6 Zonder uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van ArtiBags™, heeft de Klant in geen geval het recht om producten terug te sturen of werkzaamheden door derden te laten uitvoeren, met uitzondering van het retourrecht zoals voorzien in artikel 8.3 van onderhavige Algemene Voorwaarden.

8.7 ArtiBags™ behoudt zich het recht voor om zelf de niet-conformiteit van de levering en/of andere gebreken vast te stellen, en de oorzaak ervan na te gaan.

8.8 Klachten en/of een eventuele (gedeeltelijke) vervanging of herstelling van producten en/of diensten ontheffen de Klant in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting binnen de op de respectievelijke factuur vastgestelde betaaltermijn(en).

8.9 De eventuele vervanging van producten of wederuitvoering van diensten kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de Overeenkomst tussen ArtiBags™ en de Klant.

8.10 De Klant is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

     § 9 Aanvaarding, garantie en klachten

9.1 ArtiBags™ zal de Overeenkomst steeds naar best inzicht en vermogen en overeenkomstig de regels van goed vakmanschap uitvoeren en in overeenstemming met de wet- en regelgeving.

9.2 Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepaling in deze Algemene Voorwaarden, is zowel de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van ArtiBags™ ten aanzien van de Klant beperkt tot de aansprakelijkheid die verplicht is opgelegd door de wet en is in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van volgende twee bedragen: (1) het respectievelijke factuurbedrag (excl. btw); (2) het bedrag dat ArtiBags™ in het kader van het respectievelijke aansprakelijkheidsdossier van haar verzekeraar ontvangt ingevolge de door ArtiBags™ aangegane polis BA-aansprakelijkheid.

9.3 ArtiBags™ is in geen geval aansprakelijk voor:

 1. indirecte schade (met inbegrip van, maar zonder beperkt te zijn tot schade aan derden, winstderving, gevolgschade, beoogde resultaten/doelen);
 2. gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door de daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door een fout of nalatigheid;
 3. schade ten gevolge van de verkeerde of onaangepaste aanwending van de aangekochte producten (inclusief gebruiksadviezen), noch voor een onbedoelde en/of ongewenste wisselwerking ten gevolge van een gelijktijdig gebruik van het product met andere producten;
 4. schade ten gevolge van het niet-naleven door de Klant en/of een derde van wettelijke en/of andere verplichtingen;
 5. schade ten gevolge van normale slijtage.

9.5 De Klant erkent dat ArtiBags™ geen garantie biedt dat de producten voldoen aan de regelgeving of vereisten die gelden in enig rechtsgebied, behalve de regelgeving of vereisten die gelden in het Koninkrijk België, zoals deze geldt op het moment van levering van het product aan de Klant door ArtiBags™, zodoende dat ArtiBags™ niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor latere wetswijzigingen van welke aard dan ook.

9.6 ArtiBags™ is in geen geval aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het in gebreke blijven van de Klant om alle noodzakelijke en relevante informatie op te vragen en te verifiëren, evenmin als voor enige schade ten gevolge van foutieve en/of onvolledige informatie die door de Klant werd overgemaakt aan ArtiBags™ en/of haar vertegenwoordigers of onderaannemers.

     § 10 Eigendomsvoorbehoud

10.1 ArtiBags™ behoudt de eigendom van de aan de Klant geleverde producten voor, zolang de Klant de prijs, kosten, intresten en alle andere toebehoren m.b.t. de bestelling van de producten en diensten niet volledig heeft betaald.

10.2 Vóór de eigendomsoverdracht is de Klant niet gerechtigd om de producten te vervreemden, verwerken, gebruiken, om te vormen, over te dragen, te bezwaren en/of erover te beschikken.

10.3 In geval de Klant de aan ArtiBags™ toebehorende producten, al dan niet verwerkt, herverkoopt, draagt zij alle schuldvorderingen die voortkomen uit deze herverkoop over aan ArtiBags™. De Klant is gehouden het bedrag dat zij ontvangt voor de producten waarop het eigendomsvoorbehoud geldt aan ArtiBags™ te laten geworden als vergoeding voor het beëindigen van het eigendomsrecht van ArtiBags™ en als waarborg voor ArtiBags™ ten belope van de waarde van de producten waarop dit eigendomsrecht rust.

     § 11 Overmacht

11.1 ArtiBags™ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen wanneer deze veroorzaakt zijn door overmacht.

11.2 In geval van overmacht kan ArtiBags™ naar eigen keuze en inzicht, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, en zonder enig recht van verhaal t.o.v. ArtiBags™:

 1. aan de Klant voorstellen om de ontbrekende producten te vervangen door een functioneel equivalent;
 2. de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten;
 3. de overeenkomst tussen ArtiBags™ en de Klant buitengerechtelijk ontbinden, indien de Overeenkomst wegens overmacht langer dan drie (3) maanden niet kan uitgevoerd worden, dan wel
 4. de voorwaarden waaronder de Overeenkomst wordt uitgevoerd heronderhandelen. Indien de Klant niet te goeder trouw deelneemt aan deze heronderhandelingen, kan ArtiBags™, overeenkomstig Artikel 19, de bevoegde instelling verzoeken nieuwe contractvoorwaarden te bepalen en/of de Klant tot schadevergoeding te veroordelen.

11.3 Voorbeelden van overmacht zijn: oorlog, natuurrampen, terrorisme, staking, mobilisatie; ziekte; pandemie; lock-down, uitgaansverbod, beschikbaarheid en/of schaarste van bepaalde materialen, hulpmiddelen of andere resources, ijsgang, bijzondere weersomstandigheden, ongevallen; communicatie- en informaticastoringen; energietekorten, in-en exportverboden; overheidsmaatregelen; economische sancties, wegblokkades, etc.

     § 12 Duur en stopzetting

12.1 In geval van enige verandering in de toestand van de Klant, zoals overlijden, collectieve schuldenregeling, beslag of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant kunnen schaden, dan wel ingeval van fraude, opzet of bedrog die niet tijdig werd rechtgezet, houdt ArtiBags™ zich het recht voor om wegens dat loutere feit: hetzij de uitvoering van de Overeenkomst met de Klant op te schorten totdat de Klant genoeg zekerheden kan bieden voor financiële verplichtingen; hetzij de Overeenkomst met de Klant ontbonden te verklaren vanaf de datum van verzending van de ontbinding, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van ArtiBags™ om een bijkomende schadeloosstelling.

12.2 Indien de Overeenkomst tussen ArtiBags™ en de Klant wordt stopgezet, al dan niet onder toepassing van het in dit artikel omschreven ontbindingsrecht, verliest de Klant het recht om van ArtiBags™ te eisen dat zij haar verplichtingen naleeft in het kader van de beëindigde Overeenkomst.

12.3 De Klant heeft steeds het recht om haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst op te schorten ingeval ArtiBags™ haar essentiële contractuele verplichtingen niet nakomt zonder objectieve reden en deze niet corrigeert binnen de vijftien (15) kalenderdagen nadat de Klant ArtiBags™ hiervan in kennis heeft gesteld.

     § 13 Geschillen en toepasselijkrecht

13.1 Bij alle Overeenkomsten gesloten met ArtiBags™ is het Belgische recht van toepassing en vallen bijgevolg alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken waar ArtiBags™ haar maatschappelijke zetel heeft.